GÖLPAZARI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 İHALE İLANI
 
BİRLİĞİN ADI
Gölpazarı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
İHALE ADI
Bilecik  Gölpazarı Kaymakamlık Lojmanı Binası Yapım İşi.
İŞİ NİTELİĞİ TÜRÜ VE MİKTARI
310 m2 Alana Sahip Bina Yapım İşi.
AÇIKLAMA
Bilecik Gölpazarı Kaymakamlık Lojmanı Binası Yapım İşi İhalesi 28.04.2007  tarihli ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği çerçevesinde Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
Hakediş talep edilmesi halinde hakedişler,  İl Özel İdaresi teknik elemanlarınca yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak hakediş raporları doğrultusunda ödenebilecektir.    
 
İŞİN YAPILACAĞI YER
Bilecik İli Gölpazarı İlçesine yapılacaktır. (İstekli işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek bilgileri temin etmek zorundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.)
 
İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME TARİHİ
İhale üzerinde kalan isteklinin, sözleşme yapılmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlamak ve işe başlama tarihinden itibaren 90 (DOKSANGÜN) takvim günü içerisinde işleri bitirmek zorundadır. 
 
İHALEYE KATILABİLME SARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER
1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,
3. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
      a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
      b)Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6. Teklif Edilen bedelin % 3 (YÜZDE ÜÇ) oranında geçici teminat veya mektup,
7. Teklif mektubu, (Teklif Mektubu ayrı bir zarf ile dosyaya konulacaktır.)
8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
9. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), ve (ğ) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair, yazılı taahhütname,
10. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi
11. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
12. İş deneyim belgesi
13. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi - kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu anahtar teslim sözleşme imzalanacaktır.
14. İhale 28 Nisan 2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapılacak olup, İdare gerekli gördüğü takdirde ihaleyi iptal etmekle yetkilidir. Bu durumda istekliler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
15.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Teklif edilen bedel komisyonumuzca uygun görülmediği takdirde yazılı ve sözlü teklif istenecektir. (Mezkur Yönetmeliğin 38. ve 39. maddesi )
16.  Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden bir ay öncesine kadar düzenlenmiş belgenin aslı.
  Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden bir ay öncesine kadar düzenlenmiş, belgenin aslı.
17.Bu işe ait her türlü ruhsat, İnşaat Yapım Ruhsatı, İnşaat Güçlendirme ve Onarım ve Tadilat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve diğer tüm belgelere ait giderler yüklenici tarafından karşılanacak ve bu belgeler yüklenicinin kendisi tarafından alınacaktır ve işlemlerle ilgili süre uzatımı istenemeyecektir.
18. Mevcut bina malzeme karşılığı bedelsiz işi alan yüklenici tarafından yıkılacak ayrıca bedel ödenmeyecektir.
 
19. İdare 28.04.2007 tarih 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğine tabiidir. İhale aşamasında bu yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

 

Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler

1. Teklif edilen bedelin ihale konusu iş veya benzer işlere ait % 50’sini gerçekleştirilmiş sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
2. Bu ihalede Yapım işlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan BIII Grubu:
3. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YER
İhale dökümanı, Kaymakamlık binasında hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve Gölpazarı T.C. Ziraat Bankası Şb. Müdürlüğü nezdindeki TR 0700 0100 0371 3333 7679 5001 IBAN nolu hesaba 250.00-TL yatırılmak sureti ile Köylere Hizmet Götürme Birliğinden dosya temin edilebilir.
İHALE TARİHİ VE SAATİ
19/10/2017          14:00
İHALE YERİ
Gölpazarı Kaymakamlığı Toplantı Salonu
SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ
19/10/2017           14:00
TEKLİFLERİN NEREYE VERİLECEĞİ
Teklifler, Kaymakamlık binasında hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına teslim edilecektir.
GEÇİCİ TEMİNAT
Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilmesi zorunludur.
ADRESİ
Gölpazarı Hükümet Konağı Binası, Gölpazarı/BİLECİK
TELEFONU
( 228 ) 411 30 40
FAKSI
( 228 ) 411 30 40
İHALE TÜRÜ
 
AÇIK İHALE USULÜ
 
  İlan Olunur.
 
                                                                                                         
                                                                                                                      Kadir DUMAN
                                                                                                                        Kaymakam
                                                                                                                      Birlik Başkanı